Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met u te doen?" — Uwe kerk heeft een gansohen kalender van zoogenaamde heiligen, die zij als zoovele tusschenpersonen tusschen ons en onzen God stelt, om onze voorsprekers te zijn bij Hem; terwijl de Schrift zegt: «Wij hebben êénen Voorspraak bij den Vader, namelijk Jezus Christus, den Rechtvaardige," en onze Heere Jezus Christus zelf verzekert: »A1 wat gij den Vader zult bidden in Mijnen naam dat zal Hij u geven." Maar ach, welke waarheid is er, die uwe kerk niet verdonkerd, verminkt en door leugen krachteloos gemaakt heeft? Deze uw brief zelf, hoe voorzichtig en zorgvuldig gesteld, draagt er de tastbaarste bewijzen van. Gij schrijft dat een mensch door het doopsel een lid van het lichaam van Christus wordt, en dat men alzoo in Hem zijnde het eeuwige leven kan verdienen. Dit strijdt immers geheel tegen hetgeen Paulus zegt: Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme." Gij zult u hier misschien op Jakobus beroepen, waar deze zegt «dat de mensch uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof." Maar dat zal u weinig baten: Jakobus zal toch wel niet het omgekeerde zeggen van hetgeen Paulus leert? Hij spreekt immers ook geenszins van de zaligheid te verdienen? Hij zegt alleen dat het geloof zonder de werken een dood geloof is, en dat juist uit de werken de volmaaktheid van het geloof moet blijken. Nu, dat leert Paulus op meer dan ééne plaats even uitdrukkelijk. Maar van een verdienen der zaligheid door de werken wil geen der apostelen iets weten, gelijk elk mensch, die hunne brieven leest, kan weten.

Maar buiten en behalve dit alles, waarde Mijnheer de Paus, 'zouden wij toch tot uwe kerk niet overgaan; want wij zijn bang voor haar. Gij vermaant ons tot God te bidden dat Hij ons allen terugvoere in den boezem der heilige moederkerk, waar »onze voorouders het heilzame voedsel des levens hebben genoten." Maar wij zullen

Sluiten