Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil s. v. p. al onze Protestantsche broeders te Rome hartelijk van t>ns groeten.

Mede nit naam zijner vrienden, EEN PROTESTANT.

P.S. Bij het eindigen van mijnen brief viel mij in dat ik mij tevergeefs tot schrijven gezet had, aangezien gij, waarde heer Paus, waarschijnlijk wel geen Hollandsch zult verstaan. Want hoewel gij u de opvolger van Petrus noemt, twijfel ik toch zeer dat de Geest u, gelijk den apostelen op den Pinksterdag, alle talen leert verstaan, zoodat Parters, Meders, Elamiten, Hollanders en alle die, u een iegelijk in zijne eigene taal zou kunnen toespreken. En daar ik uwe taal niet versta — hierin zijn wij dus beiden even knap, gij naar gij zegt op Petrus' en ik op mijn eigen stoel— zoo zoudt gij meende, ik, aan mijn schrijven weinig hebben. Een mijner vrienden wist echter raad. Hij stelde voor den brief te zenden aan den abt Brouwers: aangezien deze toch gaarne schrijft en Hollandsch en Latijn verstaat alle beide, en u liefheeft en ons zegt lief te hebben, zal hij uit belangstelling in u en ons, dit schrijven gewis gaarne getrouwelijk willen overzetten en aan u, zijnen Heiligen Vader," opzenden. Ik vond dezen raad niet. slecht, en zal den brief das aan abt Brouwers ter bezorging geven, dan leest hij hem zelf ook. 't Is waar, de man heeft het in den laatsten tijd erg volhandig zijne Ultramontaanse/ie kritiek van het gebeurde te Heiligerlee tegenover den heer Groen, — die nu eenmaal in onze vaderlandsche historie zoo goed te huis is als een adelaar in zijn nest — te verdedigen; maar, och, voor zulk een geleerden abt is zoo'n vertaling slechts een ommezien werks. Alleen verzoek ik den heer Brouwers vriendelijk

Sluiten