Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardeeren. Wij hebben met aandoening de innerlijke worsteling van het katholieke, het protestantsche, het grieksch katholieke geloof en van het jodendom bijgewoond. Overal hebben wij opgemerkt, geliefde Broeders, dat de gemoederen er naar haakten zich vrij te maken, en wij hebben ons onledig gehouden, er de oorzaak van op te sporen. Wij meenen, die nu gevonden te hebben, en wenschen u op dezen plechtigen dag, onze ontdekking mede te deelen.

Ach! wellicht zult gij verbaasd zijn over de vreemdheid onzer woorden. Gij zult al aanstonds niet begrijpen hoe wij, elk vooroordeel, elk denkbeeld van persoonlijk belang, elk gevoel van eigenliefde van ons werpende aldus tot u kunnen spreken, maar door de leer van onzen Heer Jezus Christus geleid, meenen wij onze eerzucht, onze eigenliefde en ons persoonlijk belang, beneden het algemeene belang, beneden dat van het Christendom te moeten plaatsen.

Ja geliefde Broeders, wij hebben de oorzaak van den steeds toenemenden afval van het Katholieke geloof gevonden, wij hebben de oorzaak van de vorderingen van het pantheismus of wereldgod geloof, van het scepticismus of de twijfelleer, van het atheïsmus of de godloochening, van het materialismus of de stofleer, onder de menschen gevonden; wij durven het bevestigen, deze oorzaak woont in ons zeiven, in onzen Katholieken,»Apostolischen en Roomschen godsdienst,

Sluiten