Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de omvang van hun onderwijs ook zijn mogen; deze menschen nu moeten wij vormen, wij die het geluk gehad hebben, de .onderscheidene wetenschappen uit hunne bronnen te putten.

Komt laat ons, voor dezé onsterfelijke wezens, van hunne teederste jeugd af, zorg dragen en hun liefde voor het goede en schoone in prenten. Wijden wij er ons aan, hun verstand, dat slechts eene goede leiding behoeft,, te ontwikkelen, en door hen vroegtijdig aan nadenken en nauwkeurig onderzoeken te gewennen, zullen wij voor de Kerk ontwikkelde Christenen, voor den staat nuttige burgers en voor het huigezin goede vaders vormen. Doen wij het kind begrijpen dat hij een leven van bittere beproevingen, door velerlei verleidingen bedreigd, te gemoet gaat; maar dat het meer tot i eer strekt, te midden van den zedelijken storm deugdzaam te blijven, dan het gevaar te vlieden. Door den mensch van zijne kindsheid af al het gewicht van het doel van ons aardsch bestaan, te doen begrijpen, zullen wij hem, als met kracht, tegenover de werkelijkheid plaatsen.

Wij willen hem het leven niet met donkerder kleuren afschilderen, dan het inderdaad is, wij willen hem van geen denkbeeldig leven, dat onmogelyk is spreken, en dit doende zullen wij eene onzer Katholieke instellingen verbreken, die eene langdurige ondervinding ons heeft leeren verachten en ons geweten ons gebiedt te schandvlekken: wij bedoelen het kloosterleven.

Sluiten