Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schepper, geschonken. Nu wordt het vaderlijk gevoel tot de meest zedewekkende vermogens gerekend en het huiselijk leven is de zuiverste bron van vreugde eu geluk. Men begaat' eene misdaad als men zich daarvan berooft.

Als men in den ongehuwden staat leeft, miskent men Gods wil, men schendt eene goddelijke wet, die zich tot over het plantenrijk uitstrekt en waaraan de deugdzaamste mensch, zich, niet ongestraft, zou kunnen onttrekken. Geliefde Broeders, wij willen hier de oorzaken niet opzoeken, waarom onze voorgangers op den Pauselijken stoel dezen maatregel genomen hebben; zij zijn genoeg bekend; maar waren zij ook nog zoo geldig,'toch zouden wij ze goddeloos noemen omdat zij strijdig met de vrijheid des christens eu met de vervulling des goddelijken wils zijn.

Maar laat ons nu de leerstellingen van onzen godsdienst beschouwen.

Nevens de verheven en geloofwaardige lessen van onzen Heer Jezus Christus, zijn er van de eerste christelijke eeuwen af menschelijke leerstellingen ingeslopen, die, bij nauwkeurig onderzoek, geen vasten steun in de Evangeliën vinden. Hieronder tellen wij in de eerste plaats de Oorbiecht.

Helaas! geliefde Broeders, wij hebben er een afkeer van te zeggen welke. lage, menschelijke hartstochten tot de invoering van deze treurige instelling in onzen godsdienst, hebben aanleiding gegeven. «Belijdt el-

Sluiten