Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kander uwe zonden", zeide Jakobus 1), en hij meende met deze woorden: //Hebt een wederkeerig vertrouwen in elkander, zijt openhartig jegens elkander! Deelt elkander wederkeerig uwe vreugde, uwe droefheid en beproevingen, uwe twijfelmoedigheid en overtuiging mede. Maar hij wilde geenszins een nadrukkelijk bevel van deze raadgeving maken. Bovenal wilde hij door die woorden geen leek overhalen, zijne zonden liever aan een priester dan aan een anderen leek te belijden.

De Heer Jezus Christus zeide: //Zoo wat gij zult binden' op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn, en zoo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn" 2).

Deze macht der sleutels.is de kracht van het Evangelie , dat vrij maakt. Het is niet de macht der dienstbaarheid, die wij ons over de zielen aanmatigen, wij zijn slechts de nitdeelers des goddehjken Woords, dat zelf zgne vruchten voortbrengt.

Als nu de Apostelen geen aanspraak op dit willekeurig gezag gemaakt hebben, hoe zouden wij dan, zoo ver beneden hen geplaatst, zoo vermetel durven zijn.

Helaas, geliefde Broeders, om staatkundige redeneu,

1) Confitemini ergo alterutrum peccata vestra. (Bpistola Jaoobi V, v. 16.)

2) Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligato et in caelo, et quaecumque solveritis super terram, ernst soluta et in caelo. (Matth. XVII, v. 18 Vuig. ed.).

Sluiten