Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBEEIGT.

Schrijver van het werkje, dat wij in een Nederduittch gewaad het Christelijk volk aanbieden, behoeft niet bij ons te worden ingeleid, daar hij zich gunstig heeft doen kennen door het geschrift: » Wat is de Bijbel ? Is hij Gods woord of een fabelboek?" Had hij in het laatstgenoemde werkje het zich ten doel gesteld, het volk op te wekken, om zich uitsluitend aan de H. Schrift vast te klemmen; in het tegenwoordige wekt hij de geloovigen op, om die Schrift biddend te onderzoeken, opdat bij de woelingen in onze dagen; in den hevigen strijd tusschen het rijk der duisternis en dat des lichts; in de donkerheid, die de volken, in de duisternis die de aarde bedekt, een licht voor hen mogt opgaan, dat hen op hunnen weg kan vertroosten , en hen dringen zal , om op het bevel des Heeren, het hoofd op te heffen naar omhoog, van waar alleen de verlossing kan en zal nederdalen. "Want" zegt de Schrijver, «zoo lang de zege des lichts, der waarheid niet volkomen beslist is, duurt die strijd voort i maar zoo lang is ook geen vrede mogelijk. Niemand mag ledige toeschouwer zijn , zonder door de leugen tot ftare partij gerekend te worden. De zege is niet twijfelachtig. De komst

Sluiten