Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Heere der heirscharen, de verschijning Zijner toekomst zal haar voleinden. Tot zoo lang moeten wij waken, op de stem van Gods woord acht geven, elkander wederkeerig opwekken, en door op de Profetische beloften te wijzen, ons geloof versterken. Neen, wij mogen niet slapen en zwijgen maar waken en getuigen. Dit is de roeping van den waren Christen in onze dagen, den laatsten strijd!"

Ofschoon wel niet in alles instemmende met de beschouwingswijze van den geèerden Schrijver, zoo gelooven wij toch dat zijn werkje tot het bovengenoemde doel bevorderlijk kan zijn. Daartoe gebiede de Heere Zijnen onmisbaren zegen, tot heerlijkheid van Zijnen nooif volprezen Naam !

Gorinchem, Mei 1856. de vertaler.

Sluiten