Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De Antichrist is sedert de komst des Messias op aarde, in de Christenheid, eene ten spreekwoord geworden uitdrukking; maar zooals het, helaas! met alles gaat, wat eenmaal bij de menschen in omloop komt, zoo gaat het inzonderheid met zulke begrippen, die wegens hunne beteekenis algemeen zijn geworden. Hoe reiner het edele metaal is, waarvan het geld geslagen wordt, des te ligter slijt het af, verliest het beeld des stempels en wordt eindelijk weêr bloot metaal. Zoo gaat het ook met begrippen, die in een woord zamcnge-. vat worden. Het zamenvatten van gansehe wereldgebeurtenissen en tijden in een woord, vergemakkelijkt het opvatten der feiten zoowel, als de verspreiding van hare wetenschap. Maar ook de verwarring deibegrippen en vervalsching der waarheid wordt er gemakkelijker door gemaakt.

Jezus Christus, zoowel als de Apostelen, hadden goede reden, de Christenheid, ja de geheele menschheid voor misleidingen te waarschuwen. De Christen moet zich inzonderheid daardoor van alle andere menschen onderscheiden, dat hij een zeker doel zijns levens en strevens voor oogen heeft! Dit doel is: eene eeuwige vereeniging met God door jezus Christus, en eene uit die vereeniging voortvloeijende. gelukzaligheid, waarvan het duister voorgevoel in de borst van ieder

i.

Sluiten