Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch ligt. Het doet zich gelden door het verlangen naar eenen toestand, die alles overtreft, wat op aarde bereikbaar is. De wereldsche menschen hebben ook dit verlangen, gelooven het in zingenot, hoewel te vergeefs te vinden. De Christen blikt in de eeuwigheid! Zijn hgchaam is volstrekt niet geschikt het geluk te genieten, dat zijne ziel gissend vordert. Daarom noemt hij het zaligheid.

God heeft ons dezen toestand bereid, ons geschapen, om hem ons te beloven. Ja, Hij deed en doet nog meer! Zijne wereldregering heeft ten doel, om ons in dit aardsche leven geene bevrediging te laten vinden, opdat wij ons niet voor de bereide zaligheid onvatbaar maken. Hij voert ons door Zijne geestelijke, ons dikwijls ondoorgrondelijke leiding tot de zaligheid.

De kracht van den Duivel, een van God afgevallen schepsel, magtiger dan de mensch, en met hoogere gaven toegerust, werkt bij den mensch het doel van God tegen. Het Oude Testament is de geschiedenis van den strijd tusschen Satan en het doel van God , tot op chwstüs. Hij wordt op eene den Almagtigen God hoogst waardige wijs gevoerd. God verschijnt en wordt openbaar in Goddelijke majesteit, almagt en heerlijkheid. Satan daarentegen verschijnt overal als een ellendig, altijd dieper zinkend, misdadig monster. Tegen zijne ongeregtighcid, die tegenover den zwakkeren en door hem verleiden mensch geweldig is, stelt God de waakzaamheid Zijner genade, en vernietigt op waarlijk Goddelijke wijze, de aanslagen en onrustbarende toebereidsels van Satan door een wóórd, eene schijnbaar onbeduidende daad Zijner almagt.

Tegen de magt van Satan, die de menschheid door verbroedering met hem, over zich heeft ingeruimd, stelt God de vijandschap tusschen hem en de vrouw; tegenover de ongeregtigheid en het heerschen van Satan op aarde, een ruk aan de as der aarde bij den zondvloed; tegenover den torenbouw van Babel, eene kleine spraakverwarring; tegenover den magtigen pharao, die God veracht, een weggeworpen kind, mozes. Zoo gaat het door de geschiedenis heen. Jezus zelf wordt als kind geboren, en vertreedt de oude slang den

Sluiten