Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kop! De verzensteek is haar tot den afloop der eenwen toegestaan! Waarom? Vraagt het God. Voor ons is de ervaring van zes eeuwen genoeg, dat het zoo is. Toen Christus in de volheid des tijds, aan de menschheid de rigting naar het hemelsche Vaderland gaf, en uit de geheele wereld de verstrooiden naar Sion riep, dewijl de avond der wereld naderde; toen zeide Hij haar duidelijk, dat daarom het tegenwerken van Satan, zijn verzet tegen Gods bedoelingen met den mensch niet ophouden, maar des te grimmiger zonden worden. Gelijk bij sinds den eersten tijd getracht heeft, God na te bootsen, om de menschen "tot zich te trekken, zou hij dit met allerlei verlei-delijke kunsten, met verdubbelde inspanning van krachten voortzetten. Ja, hij zou zelfs de instelling Gods, de heilige Kerk van jezus Christus eenen valschen Christus, met valsche Profeten, valsehè teekenen en wonderen, tot verleiding van velen tegenstellen. Met oneindige liefde en voorzorg waarschuwt de Heer. Uitvoerig schildert Hij alle ongeregtigheid, alle gevaren en alle ellende, waarmee de menschheid bedreigd wordt. Hij roept haar als eene hen hare kiekens onder Zijne vleugels. Hij belooft Zijnen bijstand, Zijne heilige tegenwoordigheid en hulp. Slechts gelooven, slechts roepen, slechts wederstaan willen moet zij.

De Apostelen prediken ook waarschuwend dezen valschen Christus en noemen hem tegen-christus, in het Latijn Antichrist. Behalve deze middelen worden door Satan ook nog andere, zoo als in den voorchristelijken tijd aangewend. De Heer, zoowel als Zijne jongeren verbergen niet, dat de nood en de ellende, die uit den strijd des lichts met de duisternis, de bonte slang der leugen met de waarheid, over de menschen komen zal, nog heviger en rampzaliger, dan in den tijd voor Christus1 zijn zal.

De uitgang is echter niet twijfelachtig, de zege van Christus en der Zijnen zeker! Wie volharden zal tot den einde toe, die zal zalig worden! Aan het einde der eeuwen zal jezus wederkomen in wolken, met groote kracht en heerlijkheid, en alle heilige Engelen met Hem! Dan zal Hy de groote verborgenheid van dezen

Sluiten