Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereldstad, zijn oordeel, openbaren! De Christenen vestigen hunne Wikken op deze voorzeggingen. Zij twijfelen niet aan den Heer, er geschiede wat er geschiede! Doch er zijn er, helaas! slechts weinigen, die geloovig hunne hoofden opheffen, en de verschijning des Heeren velheiden, zonder zich door het getier van Satan en van zijn aanhang op aarde, op den dwaalweg te laten leiden.

De Christen kan zich echter daarmede alleen niet tevreden stellen. De ware volgeling van jezus ciiristus heeft tweeërlei roeping. Lijden en handelen. De eerste vervult hij door het stille wachten op de komst des Heeren! De tweede roeping echter daardoor, dat Hg naar vermogen en met alle gaven, die God hem verleend heeft, als getuige van jezus Christus werkzaam is. Hij verkondigt deze waarheden door de wereld, predikt met woord en daad de ophanden zijnde toekomst des Heeren, wekt de onverschilligen en slapenden en roept zijne medemenschen op, om den Heer te gemoet te gaan. In deze roeping maakt hij gebruik van de verlichting des Heiligen Geestes, om de listen van Satan te onthullen, om den Antiehrist te we'derstaan, zijne bedriegerijen te ontdekken, zijne medemenschen voor zijne netten te waarschuwen en de zielen van den weg des verderf» tot jezus Christus, onzer aller Heiland, te leiden.

-««•SSl'iliS*!»»-

Sluiten