Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen komen: Een boek, dat zoo algemeen door de wereld verspreid wordt en is, moet toch tot iets anders aanwezig zijn, dan waartoe het gewoonlijk gebruikt en dikwijls misbruikt wordt. Gelijk het brood een algemeen en wel het gezondste voedsel voor het ligchaam is, met hetwelk en een weinig waters men geheel vergenoegd zijne eeuw doorleven kan, zoo moet ook de Bijbel een volkomen voedsel van licht en waarheid aan de ziel verschaffen.

Wij hebben daarvan eenige voorbeelden! De tijd van Israël van mozes aan, tot in de eerste tijden der Rigters. De tijd van david en Salomo, enkele korte tijdperken in de geschiedenis van het Koningrijk Juda. Toen schepte men alle wijsheid uit Gods Woord en vroeg bij alle gelegenheden den Heer en het boek des levens om raad, en het ging goed. Zoo ook kenden de eerste Christenen geene andere wetenschap, en het rijk Gods zegevierde over de vijandelijke wereld. De hervorming zegevierde met Gods woord! Enkele gemeenten wierpen alle wereldsche wijsheid weg, en gebruikten den Bijbel als dagelijksch brood ; en men moet hun het getuigenis geven, dat zij er zich wel bij bevonden en zelfs bij hunne vijanden geacht werden. Naast deze, in de geschiedenis lichtende feiten, fonkelen de enkele menschen als sterren, die het Goddelijke Woord in al hunne levensbetrekkingen tot eenige rigtsnoer genomen hebben. »Uw woord is eene lamp voor mijnen voet, en een licht voor mijn pad! Uw Woord maakt mij verstandig, daarom vermijd ik alle valsche wegen!" Zij hebben buitengewone dingen volbragt, waarvoor de groote wandaden der grooten als kwade dampen voor de zon verdwijnen.

Mozes, de Profeten, de Apostelen, de Hervormers, welke daden hebben deze volbragt?! Zij hebben door het Woord Gods op de eeuwen den stempel gedrukt, en geen tijd, geen volk, geene aardsche magt is het nog gelukt, zich aan den invloed van het geopenbaarde Woord Gods te onttrekken. Alleen de komst, het lijden en sterven van den Messias geeft aan de wereldgeschiedenis hare rigting. Alle tegenstand tegen Gods Woord, ja, elke minachting cener waarschu-

Sluiten