Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berekeningen en verklaringen der Profetische waarheden te verdiepen. Volgens mijne innige overtuiging is dit niet veroorloofd. Het doel van God met de mannen, door welke Zijn Geest spreekt, is niet; dat zij als waarzeggers, onze nieuwsgierigheid bevredigen en ons de toekomstige gebeurtenissen zullen voorzeggen. Gods bedoeling is een genaderaad. Zijne heilige en weldadige bedoeling moet ons openbaar worden. De voorzeggingen van Zijne groote daden moeten ons aangekondigd worden. Zoo ook moet ons gezegd worden, wat ons dreigt, en de booze bedoelingen van Satan, alsmede de eindelijke, ontwijfelbare zege van het goede moet ons kenbaar gemaakt worden.

Opdat wij op de stem van ons geweten zouden acht geven , zijn Gods geboden geschreven. Opdat wij op Zijne wereldregering zouden vertrouwen, openbaart Hij ons Zijn doen en kondigt ons Zijnen genaderaad aan. Opdat wy bij de pogingen van Satan en de schijnbare zegepraal van de leugen, noch aan de waarheid, noch aan de deugd, noch aan de goedertierenheid, trouw en geregtigheid Gods twijfelen, en in vertwijfeling bezwijken, wordt ons de harde strijd en de gewisse zege, de door den Booze veroorzaakte wanorde op aarde en de voorbereide eeuwigheid vol van ongestoorde zaligheid aangekondigd. De gebeurtenissen volgen nu op de aangekondigde wijze: God zorgt, dat de golven niet over de dijken slaan, en de mensch ziet ze zonder vrees, vol vaii den troost des geloofs, voorbij stroomen, hoort haar bruischeu en stormen en wendt zich met onwrikbaar geloofsvertrouwen naar den oorsprong heen.

Zoo staat dan het geloof daar, dat den wereldwijze een raadsel is. Deze blikt in den storm des tijds en in den chaos der verwarring, en ziet troosteloos ondergaan,, wat menschen nog gisteren voor hunne eeuwigheid gebouwd hadden. Het geloof keert den storm den rug toe, heft zijn oog op naar den opgang der eeuwigheid en ziet uit haar het nieuwe Jeruzalem ontstaan. Wonderbare stemmen klinken van daar en troosten het volk Gods. De klaagliederen van jeremia veranderen in lofzangen en de zuchten van de beenderen der verslagenen, die onder het altaar liggen, worden tot psalmen.

Sluiten