Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij hebben een profetisch woord, dat vast is! Het is voorzeker een onberekenbaar ongeluk voor de menschheid, dat er zoo weinig acht op geslagen wordt, daarom gaan de volken in duisternis en hunne regeerders zijn radeloos, en omdat men op het profetisch woord geen acht slaat, storten sinds eeuwen beiden zij die regeren en die geregeerd worden, in den afgrond des verderfs. Een duister gevoel van een hooger wereldbestuur doordringt wel iedere menschelijke borst, maar de misleiding van dit duister gevoel is de bron des bijgeloof» en der afgodendienst. De Grieken hadden hunne orakels en Rome zijne sybülinische boeken, welke de Gode vijandige verleiding hun onderschoof. De behoefte, zoowel als het verlangen naar hooger, en de ongenoegzaamheid van menschehjk inzigt begunstigden dit bedrog. De Schrift zelve neemt er kennis van, en noemt deze bijgeloovige en afgodische nüsleiding, waarin de volken verzinken, een strafgerigt, dat uit het ongeloof aan Gods Voorzienigheid en wereldbestuur voortvloeit. Zij hebben het schepsel boven den Schepper geëerd en gediend, hebben zich voor wijzen uitgegeven en zijn dwaas geworden; want het beginsel van ware wijsheid, is dè vreeze des Heeren.

Wat zou ook God zijn, als Hij werelden schiep, en ze met wezens naar Zijn beeld en vatbaar om Hem te kennen, bezette, om hen dan aan dwaling en zonde, zonder waarschuwing reddeloos en hulpeloos prijs te geven. Zij, die het getuigenis van God verwerpen, omdat vele valsche Profeten uitgegaan zijn in de wereld, kunnen ons toch zeggen: wat reeds tot nu, zonder de onmiddelijke tusschenkomst van God uit de menschheid geworden is. Juist dit vijandelijke optreden der leugen, der tegenkanting en der valsche Profeten, moest ons van de waarheid, noodzakelijkheid en het gewigt der Goddelijke openbaring overtuigen en daarop leeren acht geven! Het behoort inderdaad mede tot de verborgenheid der ongeregtigheid , door valsche openbaringen en boeken vol van helsche verborgenheden, leugens en valsche wijsheid, zoo als de boeken van buddha, Zend avesta, de Sybillinische boeken, confucius en eindelijk de Koran, Gods openbaringen na te bootsen. De kracht van den

Sluiten