Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en werden in de dagen der omwandeling van Christus in de bezetenen openbaar. Zij weten hunne verwerping, sidderen voor het jongste gerigt en zoeken het door den magteloozen strijd te ontgaan, dien zij door verleiding der menschen tegen het rijk Gods voeren.

Door den zondeval zijn wij aan de verzoekingen tot den afval overgegeven. Door jezus Christus is ons vergiffenis van den zondeval en de kracht tot den zegevierenden weerstand, op nieuw gegeven. Het Evangelie-en de geheele profetische inhoud der Schrift, staat ons ter zijde. Wij behoeven slechts met vol vertrouwen op den Verlosser te steunen, door Zijn woord en sakrament ons te versterken, de voorzeggingen der Profeten geloovig te omhelten en er ons altijd van te bedienen als van een schild, om alle vurige pijlen der verleiding en verzoeking af te weren.

Opdat wij dit met volle verzekerdheid doen mogen staat ons de raad der Profeten ter zijde.

Maar wat zijn Profeten? Profeten zijn vrome, godvreezende menschen, die het voor hunne aardsche roeping erkennen, om zich aan de dienst van God te wijden, op den gang Zijner Voorzienigheid te letten, en onder alle omstandigheden, God voor oogen en in het hart te hebben. Daar zulk eene roeping met elk eerlijk aardsch beroep gepaard kan gaan, zoo is ook het ambt van een' Profeet aan geenen stand verbonden, en wij vinden van het koninklijk Hof af aan tot in de rij der veldarbeiders en herders toe, Profeten. Menschen van zulk eene vrome, getrouwe gezindheid koos God uit, om Zijne boden, getuigen en overbrengers Zijner beschikkingen, bevelen, vermaningen, en aankondiger» Zijner bedoehngen te zijn. De last, die hun opgelegd werd, was van menigerlei aard; maar te allen tijde en zonder uitzondering beoogde Hij geestelijke doeleinden — de bevordering van het rijk Gods. Zij treden op in den naam van God en als Zijne werktuigen. Zoo spreekt de Heer! dit is de bestendige uitdrukking der Profeten, als zij als Godsgezanten optreden. Hun last is verschillend; nu eens betreft hij enkele personen, standen, dan weder het geheele volk Gods; ja, jona wordt zelfs tot de Heidenen naar Ninevé

Sluiten