Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezonden. Nu eens zijn het bevelen, dan weer zijn het bedreigingen, vermaningen en boetpredikatiën, dan weer vertroostingen en beloften, die zij brengen.

Het rijk Gods is echter altijd het voorwerp, en zijne voleinding het uitzigt, dat zij ons openbaren. Door hen wil de Heer Zijne uitverkorenen voor twijfel en afval bewaren. In zware verzoekingen worden zij gewaarschuwd en gesterkt, in tijden van verdrukking getroost en op de gewisse zege van het rijk Gods gewezen, wanneer het schijnt, dat de zegepraal van de ongeregtigheid beslist is. Eindelijk verkondigt God door hen Zijne groote daden vooraf, opdat, wanneer zij komen, de vromen en uitverkorenen gelooven en onder alle omstandigheden weten, hoe zij de teekenen der tijden te verklaren hebben.

De roeping der Profeten geschiedt ook op verschillende wijs: deels door onmiddelijke aanspraak van God, zoo als bij abraham; deels door gezigten, zoo als bij mozes; deels door plegtige openbaringen en betuiging van genade, zoo als bij jezaja en EZEcmëL; deels eindelijk door hemelsche boden, zoo als bij daniël en maria. Johannes wordt, door plegtige openbaring van jezus in Zijne heerlijkheid, geroepen. Profeten zijn derhalve heilige menschen door God uitverkoren, toegerust en gelast, Gods bevelen en besluiten over te brengen en te openbaren, waardoor de menschen zalig kunnen worden. De adem van den mond des Heeren, de Heilige Geest is het, die door hen spreekt. Want de profetie is voortijds niet voortgebragt door den wil eens menschen, maar de heilige menschen Gods, door den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. (2 Petri 1:21).

De voorzeggingen zijn, gelijk ook haar inhoud verschillend is, ook voor onderscheiden tijden gegeven. Zij zijn gewoonlijk 'zoo wel voor de personen als voor de tijden, voor welke zij niet gegeven zijn, duister en onverstaanbaar. Zoo lezen wij dikwijls met verbazing, dat zeer eenvoudige, voor ons duidelijke woorden van God en Christus, dengenen tot wie zij gesproken werden, duister en verborgen waren. De Heer zegt echter nitdrukkelijk, dat deze dingen

2

Sluiten