Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom geopenbaard werden, opdat, wanneer zij geschieden, men gelooven zon. Zoo waren de Messiaansche voorzeggingen, vooral Jez. LD3; maar zelfs andere plaatsen van de moeder van jezus, van Zijne geboorteplaats, de zeventig jaarweken van DxmèX en vele andere dingen bleven eeuwen lang, duister en verzegeld. Ons liggen zij klaar en open voor oogen. Wij bewonderen de genade Gods, die eeuwen te voren de getuigenissen en oorkonden in het Boek nedergelegd heeft, welke ons in lateren tijd bevestigen, dat jezus Christus inderdaad de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. (Phil. H : 11). In Hem zijn de beloften, den vaderen gegeven, vervuld.

Verder worden meestal met voorzeggingen, welke de menschheid tot een meer verwijderd tijdpunt als vruchten des geloofs, zuilen der hoop en doel der verwachting dienen zullen, met de zoodanige verhouden, welke snel vervuld worden. Deze vervulde voorzeggingen versterken het vertrouwen op de blijde toekomst, welke in het duistere der overige voorzeggingen verborgen ligt. Zoo werd de bedreiging van het strafgerigt, dat uit Babel over het Israëlitische volk komen zou, aangekondigd met de belofte van het Messiasrijk. De vervulling van het strafgerigt zou tevens de hoop op de genade oprigten. — Jezus Christus stelt bij johannes^ in het ophanden zijnde lot der zeven Gemeenten in Klein-Azië het lot en den strijd der Kerk met den Antichrist voor; daar nu het eerste letterlijk vervuld is, zoo is dit ons een onderpand, dat de drie laatste hoofdstukken der Openbaring evenzeer letterlijk vervuld zullen worden.

Het is eene dwaling, om in het Oude Testament slechte de vier groote, en de twaalf kleine Profeten, als van profetischen inhoud te beschouwen. De historische, zoowel als de zedekundige boeken bevatten voorzeggingen en brengen daardoor de bewijzen, dat zij van Goddelijke ingeving zijn. Zoo ook zijn in het Nieuwe Testament niet alleen de Openbaring van johannes, maar ook de Evangeliën en de Apostolische geschriften van profetischen inhoud.

Eindelijk moeten wij ons wachten, door zoogenaamde verklaringen, tijd en uur of ook nog niet vervulde daadzaken te willen bepalen

Sluiten