Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en vast te stellen. God wil ons laten weten, dat Zijn rijk voort gaat, trots alle vijandelijke hinderpalen, doen erkennen wanneer het komt, dat alle gebeurtenissen in Zijn rijk door Hem voorzien zijn, en wij een heerlijk einde te wachten hebben. Dit is het doel der voorzeggingen. Zij moeten troosten, versterken, bewaren, wakende houden, voorbereiden. Maar het komt ons volstrekt niet toe te weten de tijden of de gelegenheden, die de Heer in Zijne magt gesteld heeft. Waakt en bidt! Heft uwe hoofden op, de verlossing nadert!

II.

DE PROFETEN EN HET OUDE TESTAMENT.

De Apostel padlus zegt uitdrukkelijk in zijnen Zendbrief aan de Hebreën, dat God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen door de Profeten gesproken heeft; maar dat Hij in de laatste dagen Zijner openbaring door den Zoon heeft gesproken, door welken Hij ook de wereld gemaakt heeft. De hemelen zijn door het woord des Heeren gemaakt, 'en al hun heir door den geest zijns monds! Het Woord echter was het, dat vleesch is geworden, en welks heerlijkheid wij in den Zoon aanbidden. In den beginne was alzoo het Woord Gods, welks almagtige werking alles in allen vervult. Van jezus Christus getuigen echter alle Profeten. Hij was het voorwerp der belofte, de troost en de hoop der vaderen. De schoone brief aan de Hebreën wijst ons aan, hoe God van den beginne aan de wereld bestuurd heeft. De natuur, zoo wel de elementen, als ook de geschapen wezens, en alles wat aan menschen der natuur toebehoort, worden door Zijnen wil en de wet Zijner almagt geleid. Zoo ontstaan, zoo veranderen, zoo vergaan zij! De noodwendigheid bepaalt hun verloop en het gebod hunne gehoorzaamheid!

Sluiten