Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eindiot van Satan zijn zal, heeft God geopenbaard en veelmaal en op menigerlei wijze tot de vaderen uitgesproken. De hoofdinhoud dezer openbaringen in het Oude Testament, was de belofte van een' Redder, van een' Messias. Deze zou komen om de overtreding te sluiten, de zonde te verzegelen, de ongeregtigheid te verzoenen en eene eeuwige geregtigheid aan te brengen (Dan. IX : 24).

De geheele wet des Ouden Verbonds heeft ten doel: de menschheid op het verlossingsplan van God opmerkzaam te maken. Tot alle volken der aarde kwamen profetische stemmen, die hen opriepen, om eenen Messias te verwachten, en zich op Zijné komsf voor te bereiden. Tot Zijne komst zou de Naam des Heeren gepredikt en de menschheid in de trouw aan God staande gehouden en bewaard worden.

Daarentegen was het de toeleg van Satan, om de menschen van God af te trekken; en daar zij toch door Gods genade een aangeboren afkeer van deze zonde en eene vijandschap tegen Satan hadden, trachtte hij door onderschuiving van valsche goden tot de afgodendienst te verleiden. De genade openbaarde zich bij het verbannen der menschen uit het Paradijs. »Ik zal vijandschap zetten tusschen u en tusschen deze vrouw, en tusschen uw zaad en tusschen haar zaad: datzelve zal u den kop vermorselen en gij zult het de verzenen vermorselen" (Gen. Hl; 15). Dit wegzenden van God geschiedt echter, als kaïn zich tegen God keert, in zijnen hoogmoed Hem zoekt te ontwijken en zich aan Zijne hand tracht te onttrekken. «Zie, Gij hebt mij heden verdreven van den aardbodem" (Gen. IV : 14).

God trekt echter Zijne hand van de Kaïnieten niet af. De terugkeer stond hun open. Zij moeten weten, dat God is en dat Hij genadig is. Enos, een afstammeling van adam, begon den Kaïnieten den Naam des Heeren te prediken (Gen. IV: 26).

De afgodendienst is ongetwijfeld een der merkwaardigste verschijnsels in het leven der menschheid. Zij zou geheel onbegrijpelijk zijn, zonder de openbaring van de verborgenheid der ongeregtigheid. Alleen uit de Heilige Schrift vernemen wij, dat een rebellerend wezen op ons lot invloed heeft, en als straf voor den afval van God, de leugen

Sluiten