Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het hart van salomo, eindelijk ten gevolge van vadzige lijdzaamheid, de zege behaalt.

Het is daarom geenszins onverschillig, of in een volk waarheid of leugen, de behoefte des menschen aan godsdienst leidt en bevredigt. Het dulden van Gibeonitisch bijgeloof werd Israël ten valstrik en het toelaten van gemengde huwelijken van salomo maakte hem, den wijsten der menschen tot een dwaas.

Gij zult den Heere uwen God aanbidden en Hem alleen dienen. Ook de Engelen waarschuwen ernstig, zelfs andere hooge wezens te aanbidden (Openb. XIX : 10. Handel. X : 26). Petrus wijst het ook ten ernstigste van zich af, als cornelius hem aanbidding toebrengt, en alleen de Duivel belooft dengenen, die hem aanbidt: »alle rijken der wereld en hare heerlijkheid" (Matth. IV : 8 en 9). Gelijk de leugen zelve, zoo is ook de uit haar geboren afgodendienst van alle volken, een werk van duivelsche verleiding; en alles wat ooit ter eere van een schepsel, afgodsbeeld of van eene valsche leer geschiedt, eene dienst der Duivelen. Het gevolg daarvan is echter verlaging der menschheid tot een masker van den Duivel, slavernij naar ligchaam en ziel, ellende en jammer, toeneming der ongeregtigheid, heerschappij der zonde, moord en eindelijk eeuwig leven met en onder Satan. «Buiten zullen zijn de honden en de toovenaars en de hoereerders, de doodslagers (toch ook de Cyrussen, Alexanders, Cesars, enz.) en de afgodendienaars (dus ook beelden, helden, doodsbeenderen en godenaanbidders niet uitgezonderd!) en een iegelijk, die de leugen lief heeft en aanbidt." (Openb. XXH : 15).

Om nu de menschen voor het lot te bewaren, dat de afgevallen geesten dreigt, en hen aan het oordeel te onttrekken, dat deze wacht, daartoe is de genade sinds adams val, en vooral sinds kaïns gevloekten broedermoord werkzaam. Het is vooral de derde Persoon in de Heilige Drieëenheid, de Heilige Geest, die hen door het woord in al de waarheid leidt. Ongelukkig is het den Duivel gelukt, de zaden van twijfel in 's menschen hart te strooijen, zoo dat hij zich zclvcn en zijn inzigt meer, dan Gods wijsheid vertrouwt.

Sluiten