Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aarde op Sinaï gegeven, regelt sinds dien tijd het heil en het lot der menschheid, en zal bij den afloop der tijden, in de hand des wederkomenden Wereldrigters de maatstaf zijn, volgens welken het eeuwige lot van een ieder der menschen beslist wordt. Ik vermeld niet eens de heerlijkheid der Hebreeuwsche ütcratuur, waarbij, ten minste in geestelijke vlugt, niets in de geheele boekenwereld der aarde, ook slechts van verre kan vergeleken worden.

De stem der Goddelijke openbaring leidt dit volk, met hetwelk God zich genadig verwaardigde een verbond te sluiten. Het volk werd den voorrang toegekend, voornamelijk Israël, Gods eerstehngen te heeten. Bewaring voor de verdrukking der afgodendienaars, bescherming tegen vijanden, en voornamelijk leiding werd het verzekerd. Daarentegen beloofde het volk getrouwheid aan God en Zijnen Naam te bewaren. De groote voorrang van Israël bestond echter voornamelijk daarin, dat God in twijfelachtige gevallen gevraagd kon worden, en fit vragen in geloofsgehoorzaamheid werd altijd met een stellig, ondubbelzinnig antwoord uit den mond van jehova verwaardigd.

Alle volken zagen met nijd op dezen voorrang van Israël neder en de leugenaar van den beginne trachtte in de orakels ook deze weldaad Gods voor de afgodendienaars na te bootsen. Maar het ging hun hier als in Egypte. Zij konden slechts bedrog en misleidende dubbelzinnige antwoorden van de demonen en sybillen verkrijgen.

De Heer stond het oude bondsvolk ter zijde, en zoo lang en dikwijls zij in gehoorzaamheid wandelden, kwam des Heeren woord tot hen door droomcn, door de urim of door Profeten. Alleen in tijden van afval verbergde zich de Heer. (I Sam. XXVHI: 6; Jes. LIX : 1 en 2).

Hierdoor was echter ook het volk aangewezen, om het woord des Heeren en Zijne wet in het hart te bewaren (Deut. VI: 6—-li), Hem te gehoorzamen (Deut. VI : 3—6), de Profeten en gezanten van God te gelooven, en de vervulling der belofte Gods met vertrouwen te verbeiden (Gen. XIX : 18). Gelijk eene bruid zich toebereidt voor den bruidegom, zoo moet ook het volk Gods steeds bereid zijn, om den Messias te ontmoeten. En zoo was het ook. De

Sluiten