Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wereld. Het getal beduidt alleen eene tijdruimte, die de Heere zich voorbehouden heeft, die een einde hebben zal, waarvan de Heiligen Gods het doel verbeiden. Zij sluimeren en rusten, maar zullen dan ook in hun lot in het einde der dagen opstaan.

Daar verbeidt ons de nieuwe stad, zoo als ezechksl haar in heilige gezigten aanschouwt. Zoo zien wij Profeten des Ouden Verbonds als herauten van het begonnen, zich ontwikkelende en voltooijende Godsrijk. In den strijd met Satans tegenstand nadert het magtig zijne voleinding. Luide en duidelijk is de prediking: gordt u aan, waakt, bidt! weest bereid! Maar gelijk het in het Oude Verbond geschiedde , zoo gaat het ook wel in onzen Christelijken tijd. De wereld heeft het hare lief en de lokstemmen van Satan, die den betooverenden kelk aan de tegenwoordige eeuw reikt, is meer geliefd en vindt ligter gehoor, dan de bode van den jongsten dag.

Doch in geen tijd ontbreken de duizenden, die voor BAaL, den tijdgeest, hunne knieën niet buigen. Zij letten op den geest der eeuwigheid en rigten hun aangezigt naar den opgang.

ra.

DE VERSCHIJNING VAN DEN MESSIAS OP AARDE.

Het vierde jaarduizend der aarde en des menschen liep ten einde. De mensch had zich, sedert zijnen eersten ondergang in den zondvloed, wel onverbeterd; maar door verzwakking van zijne oorspronkelijke, ingeschapen kracht, onbekwaam voor eene zoo snelle toeneming in de boosheid, weder gevestigd op aarde. Noachs geslacht onderscheidde zich van het geslacht van adam, door verzwakte levenskracht, verkorten duur van zijn leven op aarde en gebroken moed, om God op de wijze van kaïn en lamech te wederstaan. Daartoe

Sluiten