Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had God de aarde een anderen stand ten opzigte van de zon gegeven, waardoor eene voor het menschelijk- leven vijandige afwisseling van jaargetijden en weder, de bron van ontelbare ziekten en onaangenaamheden, welke het leven verkorten en in moeijelijkheden wikkelen, ontstond.

Gods raad wilde in Zijne wijsheid het menschelijk geslacht noch verdelgen, noch in het Goddelijke evenbeeld, naar hetwelk Hij hem geschapen had, van Zijne zijde verkorten. Het aantal der uitverkorenen van Zijn rijk, zou in het tijdvak, waarin duizend jaren als één dag en als ééne nachtwake zijn, geboren worden en den loop voleinden. Maar hunne dagen werden verkort, omdat het aardsche leven een voortdurend gevaar is, om in zonden onder te gaan (Matth. XXIV: 22). De Overste dezer wereld tracht zich ook een rijk te vestigen, en heeft eene zekere toelating, om ook het geloof en de vroomheid te beproeven. Het boek job is eene openbaring van de diepte der almagt, wijsheid en liefde in de leiding der menschen en een bewijs Zijner Voorzienigheid. Niet alleen de menschheid in het algemeen staat onder Gods leiding, maar de enkele mensch verblijdt zich over Zijne volle opmerkzaamheid en leiding. Al de haren op ons hoofd zijn geteld (Matth. X : 30).

Maar zoo als door het leven van een abraham of job , Gods heilzame genade ordenend bestiert, en tot een zalig doeleinde leidt, zoo bestiert zij ook door de geheele menschheid, en leidt, in weerwil van het'tegenstreven van Satan, alles naar het bepaalde, heilzame doel heen.

Dit Godsbestuur, en het voorbereiden van Zijne verdere daden loopt door de geheele. oude geschiedenis heen. Deze deelt zich niet door de willekeur van Christelijke geschiedschrijvers, maar door de daden en het bestuur der Almagt in eene oude en nieuwe geschiedenis. De verschijning van jezus Christus op aarde, maakt deze scheiding. De geheele menschheid, of Christelijk of niet-Christelijk, gehoorzaamt aan deze indeeling, en bukt voor den invloed. Het geheele leven der menschheid is wezenlijk anders geworden na Christus, dan het vóór Christus was. De oude geschiedenis ligt als voltooide Godsdaad voor

Sluiten