Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons. Voorbeeld, voorbereiding is alles, wat wij in bet leven vóór Christus ontwaren. De groote gerigtsdaad van Gód, tegenover Zijne afgevallen schepselen, is de verzoening der menschen met God, door den genoegdoenden dood van jezus Christus.

De tegenstander, de tegensprekende vader der leugen en ongeregtigheid, heeft op zijne beurt ook bestuurd, om de verleide menschheid in zijn eindlot te doen deelen. Het oordeel Gods over de zonde werd voor de ooren der geheele wereld op Sinaï uitgesproken, Den verleiden is genade beloofd, en in het volk Israël door de wet en de wetgeving ingeleid.

Opdat de menschen zich des te getrouwer door de wet zouden laten besturen, brengt God een versclirikkelijk oordeel over de Kanaanieten, die in de afschuwelijkste ondeugden verzonken waren. Tot waarschuwing wordt het volk, dat de bewaring der wet en der Profeten toevertrouwd is, en hetwelk het zaaiveld des Evangelies worden moest, in de plaats van het uitgeroeide volk gezet. Zoo bereidt God plegtig den dag voor, op welken door het xvolbragt" van den Verlosser der wereld, de zondaars verzoend en de uitverkorenen vrij worden.

Satan echter, vol boosheid en leugen, regeert ook door de wereld en wel met glans en heerlijkheid, waarbij het bestuur van God voor de zinnen schier verdwijnt. In zijnen honenden tegenstand tegen God, vervult hij de wereld met leugen, verleiding, ondeugden en groote daden der ongeregtigheid.

Zijn doen en laten erkent men, omdat het juist het tegengestelde is van Gods doen en gebod. Daar de mensch de leiding door bepaalde geboden van Hoogere Magt behoeft, zoo gaf God zijn gebod.

Satans nijd stelde tegenover den toestand der gelukzaligheid ontkenning, twijfel en beloften, en de menschheid viel. Gods ontferming was Zijne Openbaring. Aan de hand van den Geest Gods zou de gevallene zich weder oprigten. Satan weet menschen daar tusschen te schuiven en vindt hoogmoedigen, die zich de magt en eer over menschen toeëigenen, welke God alleen toebehooren. Hij vindt de

Sluiten