Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen bereidwüling, om liever den mensch, dan God de eer te geve», dewijl het zijnen hoogmoed vleit, om zijn' eigen' wetgever te zijn. Zoo verkrijgen door hclsche verblinding menschelijke geboden de overhand over Gods werk.

Hoe meer de mensch zich van God verwijdert, des te meer zorgt God, dat de terugkeer hem verligt worde. Het verlangen naar de vqjheid der kinderen Gods, zoo als zij in het Paradijs was, is hem overgebleven. Hij zoekt God en God laat zich vinden, Hij brengt God offers en zij zijn Gode welgevallig en God zendt Zijne kinderen, om aan diegenen, welke onder den vloek der zonde zuchten, den Naam des Heeren en Zyn Woord te verkondigen. Wat doet Satan? De door hem verblinde kinderen kaïns treden te voorschijn. Door zijnen geest vervuld, vinden zij afgoden, bedriegelijke leer en leugen uit. Er worden tempels gebouwd, mysteriën, orakels en offers, feesten en processiën uitgedacht De stof voor deze afgodendienst nemen zij uit het doodenrijk, en de afgestorvene voorvaderen maken eene godenwereld uit, welke hét verlangen der ziel naar God, _door de kracht der leugen, ontgint en zelfs tot menschenoffers verleidt.

De afgodendienst is de afschuwelijkste daad van den Duivel op aarde en die zonde, welke door God te alle tijden het gestrengst verboden, bedreigd en gestraft werd. De eerste sporen daarvan vinden wij onder de Kaïnieten. Daar zij, na den door hunnen vader gepleegden broedermoord, onder den vloek van God leefden, hadden zij zich ook voor het influisteren van Satan toegankelijker getoond dan de Sethieten. Kaïn openbaart zijnen hoogmoed in zijn ontwijken van God. Zijn toeleg, om steden te bouwen en een Paradijs te herstellen door de kunsten van zijn verstand, wordt door den geest uit den afgrond geleid. Lamech spot met God, dien zijn geslacht niet meer behoefde. Op bevel van God werd van enos aan, tegenover de ontkiemende menschvergoding en afgodendienst, de Naam des Heeren gepredikt; maar de afgodendienaars namen reeds muzijkmstrumenten, benevens alle krachten en gaven der aarde te baat, om hunne afgodendienst te verheerlijken. Het was natuurlijk, dat het eenmaal zinnelijk geworden, aan bloed-

Sluiten