Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld, de daden en de leiding Gods werden eerbiedig onder hen bewaard, en waren hnn eene beschutting tegen Satans verleiding en afgoderij.

De ligtzinnigheid van kanaSn, den zoon van cham, den zoon van noach bood den tegenstander een vruchtbaren akker, waarop het helsche zaad der afgoderij kon woekeren. In deze geslachten nam van Ueverlede de afgodendienst die afschuwelijke gestalte aan, welke ons uit de wijsheid van Egypte en Indië tegenkomt, en aan de hedendaagsche reizigers in Afrika nog altijd rijke stof voor hunne reisbeschrijvingen levert In Dahomey's en Asjanti's heerlijkheden schijnt ons de duivelsehê geest zijn hoogste toppunt bereikt te hebben. Wat ons de graven en tempels van den voortijd in Indië en Egypte bewaarden, leert ons, dat deze gelukzalige toestand bij hen nog eene grootere ontwikkeling gevonden had. Wij kunnen hunnen toestand niet beter schilderen dan met de woorden van paulus: Gods toorn wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongeregtigheid der menschen (Rom. 1: 18). En waarin bestaat die?— De waarheid in ongeregtigheid te onderhouden. — God kennende hebben zij Hem als God niet verheerlijkt of gedankt. Dit is van de oudste tijden tot heden de steen des aanstoots, welke Satan de gelegenheid geeft, om zijne magt in de menschen te doen gelden, en de hem eigene leugen in de harten ingang te doen vinden. De begeerte tot de leugen!— Gij zult als God zijn! Met dit slangewoord zijn de overleggingen der harten ontstaan. Daardoor zijn zij verwijderd en daardoor ging het ingeschapen licht der waarheid verloren, en de daardoor verwekte duisternis greep naar het licht van den afgrond. Zij zijn verijdeld geworden in hunne overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden; zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds.

Hier alzoo is ons duidelijk gezegd, dat alle afgodendienst, ook die van de aanbidding der rede, een werk des duivels is; hetwelk

Sluiten