Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij tegenover de openbaring van God en het door God geerechte gebed in geest en in waarheid plaatst. Beelden geven de eerste aanleiding tot de Kanaanietische afgodendienst. Men beeldt de groote menschen af, die zich door hunne groote daden beroemd hebben gemaakt. Zoo gaat het voort van de vereering tot de aanbidding. Eindelijk bouwt men hun tempels. De leugen verheerlijkt hun leven, versiert het met wonderdaden en fabelen. Hun geest werkt nu met hoogere kracht, beschermende en vrijheid gevende, na den dood voort. Priesters wórden hun gegeven, kasten aangesteld, die zoowel de vrome gevoelens der menigte in de dwaling houden, als ook de schatten der afgoden besturen. Steeds nieuwe leugens houden de gewilligheid in het offeren dergenen levendig, welke de leugen liever gelooven, dan de waarheid. Neemt de eerbied voor een afgod af, dan schept men nieuwe. Eerst menschen, dan fabelachtige wezens, verder monsters, daarna levende dieren, eindelijk een stuk hout of steen, of walgelijke dingen en ongedierte (Fetieismus). De waanzin der menschen in de Kanaanietische dierendienst schildert de Apostel: Zij hebben de heerlijkheid des ouverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mensch, en van gevogelte (jupiters arend, Ibis, enz.) en van viervoetige dieren (Apis) en van .kruipende gedierten (krokodillen, slangen, enz.)

De gevolgen dezer afschuwelijke afgodendienst konden niet uitblijven. Wie de waarheid Gods in Zijne openbaring niet gehoorzaamt en Hem niet eert, zoo als Hij geëerd wil zijn, die onttrekt zich aan Zijnen invloed. Daarbij komt, dat de afgod, omdat hij een gewrocht der afgodendienaars onder Satans leiding is, ook altijd den afgodendienaars gelijk is. Er ontstaat eene wederzijdsche werking der leugen. De afgodendienaar schrijft den afgoden daden en eigenschappen toe, die hij in zijn eigen hart vindt. Daardoor versterkt Satan in hem even zoo zeer het booze, zoo als de ware God de ingeschapen wet Gods in het hart der Zijnen verheerlijkt. Van daar dat de Apostel verklaart: • Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeer-

Sluiten