Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hunne ligehamen onder elkander te onteeren. Deze zonden van Kanaan worden zoowel in deze, als in vele andere plaatsen der Schrift aangeduid. Zij zijn altijd in het gevolg der afgodendienst en der leugen.

Bij de Kanaanieten, bij wie de afschuwelijkheid der afgoderij tot de duivelsaanbidding opklimt, vinden wij ook de ontaarding tot onder het vee. Naaktheid, verwerping van alle schaamte en kannibalisme zijn de verschijnsels; een stempel van Satan op afgodische ontaarding.

De Japhelieten vervielen even spoedig tot afgodendienst en de namen japetos en jupiter, alsmede vele andere uit de schoone fabelleer van Griekenland, zijn getuigen van vroegere ontaarding. De volken van dezen naam bleven nog binnen zekere perken, maar zijn eindelijk tot menschenoffers gezonken.

De Semieten schijnen het langst hei geloof van noach, en de schaamte en eerbaarheid van seth bewaard te hebben. Zij waren ook de bewaarders van heilige oirkouden, en de godsdiensten, die in hunne volken ontstonden, waren geestelijker en meer op het onzienlijke gerigt De afgodendienst ontkwamen ook zij niet; maar hunne goden waren eene soort van nevengoden. De Schepper van hemel en aarde was hoofdgedachte. Hem zochten zij en geloofden Hem in de elementen te vinden. De Magiërs baden God. in het vuur aan, en vereerden Hem in de hemelligchamen.

Inmiddels verspreidde de afgodendienst zich meer en meer onder de menschheid. De eenvoudige.verhalen der vaderen, de heilige oirkonden,die zij bewaarden; deze inhoudrijke, tien eerste hoofdstukken in den Bijbel werden door schoonschijnende leugens verduisterd. De mythologiën der oude volken, zijn door Satans list en leugen misvormde parodiën van de heilige berigten der Scthieten, waarin de Heilige Geest verhaalt en spreekt De leugen versierde zich tegenover dezelve, zoo als de dochters van kaïn zich tegenover de zonen van seth opsierden. De door den gloed des vleesches en der zonde verhitte verbeeldingskracht der in de gruwelen der afgoderij levende menschen, versierde hun leven en bragt die verheerlijking der zonde voort, welke

Sluiten