Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het oordeel over Kanaan wordt voltrokken. De volken der gruwelen en der zonde, die den Geest Gods veracht hadden, worden met almagtige hand uitgedreven. Wat wij_van de gruwelen der afgodendienst dezer volken weten, den tegenstand tegen Gods raad met Satans krachten, op de hoogten van Baal, het verderven van Israël door Midianiiische vrouwen; deze daadzaken maken alles, wat men ook zeggen moge over de wreedheid van de verdelging dezer afgodendienaaars, te schande.

God leidt Israël in het land Kanaan, en sticht een modelstaat, zoo als hij onder de zondige menschheid mogelijk is. De wetgeving voor Israël is tot nog toe door alle landdagen, parlementen en'hoe zij ook heeten mogen, noch bereikt, veel minder overtroffen.. Dat men wat beters zoekt , en in eigen waanwijsheid meent te vinden, is de schuld van God niet

Op voorwaarde van getrouwheid, wordt Israëls staat duurzaamheid en geluk beloofd; voor overtreding en verachting van de wet Gods, bezoeking met plagen, zware straffen, verstrooijing onder alle volken der aarde, smaad en eeuwige schande aangekondigd. Alles is vervuld; en de Heere heeft dezen wondervollen staat tot op de verschijning van den Messias, trots Satans list en der menschen, helaas ook der kinderen Israëls ongeregtigheid, in stand gehouden. Nog leeft dit wondervolk, als getuige van de waarheid Gods en Zijns woords, als verkondigers van de magt en daden des Heeren, onder alle volken der aarde, in den toestand, waarmee het bedreigd werd*Dat ook dit volk door Satans verleiding Gods beloften veracht en Zijne bedreigingen zich op 'den hals gehaald heeft, is zijne eigene keus!

Genoeg! God voerde Zijnen genaderaad uit tot verlossing der menschen en ter vestiging van Zijn rijk door jezus Christus, trots de ervaring dat gedurende den ouden tijd Satan werkelijk de overste dezer wereld scheen te zyn.

Satan kende het plan Gods zeer goed. Hetgeen judas in zijnen brief (6—10) zegt: »En de Engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hunne eigene woonstede verlaten hebben, .heeft Hij tot

Sluiten