Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschouwen, om den geest te herkennen, die zich daar openbaarde. Moordend en vernielende onderwierp het de volken. De moord had met manlijkheid (virtus) eene gelijke heteekenis. Vijfduizend moorden op eene plaats gaf het regt tot aardsche grootheid, tot een zegevierenden intogt in de stad op zeven heuvelen. De proconsuls en legaten van Rome trokken jaarlijks, als evenzoo vele roovers in de gewesten, die door de legioenen van Rome ten onder gebragt waren. Het zweet der geplunderde volken werd naar het roofnest aan den Tiber gesleept, en in weelderigheid, waarbij onze zwelgerij matigheid verdiend genoemd te worden, verbrast. Bij de gastmalen waren de moorden der gladiatoren, eene verlustigende kruiderij, en het volk werd door deze en andere bloedige spelen, aan moord gewend. Alle goden der onderworpen afgodendienaars, werden in Rome opgenomen, en zoo werd de eeuwige stad eene verzamelplaats der afgoderij, een poel van de gruwelen van alle volken der aarde. Evenzoo verzamelden zich alle ondeugden der aarde in dezen modderpoel, waar de Duivel zijne tempels en de onnatuurlijkste ondeugden hare altaren hadden.

Toen week de scepter van Juda en de Wetgever van tusschen zijne voeten (Gen. XLIX : 10—12). Onder de bescherming van Rome, dit nieuwe Babel der aarde, heerschte de Idumeër heuodes te Jeruzalem, door eenen Romeinschen Proconsul en zijne legaten bewaakt. De scepter was geweken en het uitverkoren volk Gods, benevens zijn land, in Satans magt.

Deze maakte dan ook toebereidselen, om in zigtbare gestalte de heerschappij over de aarde en de menschheid te aanvaarden en over zijnen Schepper en Heer te zegevieren. Keizer ADGUSTOS was deze vleeschwording der moordende leugen. Hij zette zich op den troon van Rome, en maakte de geheele wereld cijnsbaar. In overmoed van deze zege over de aarde, verleidt Satan het hart van Keizer aügüSTDS, om .zich hij zijn leven onder de goden te laten plaatsen, zich tempels te bouwen en altaren op te rigten. Op deze altaren, die in huichelachtige navolging, in alle provinciën en steden van het groote wereldrijk opgerigt werden, brandden offers en wierook. De mensch

Sluiten