Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer dan een knecht Gods, die zonder weten en tegen zijnen wil aan het plan Gods dienstbaar is. Vrede op aarde, welbehagen en blijdschap worden dengenen verkondigd, die den Heere verwachten.

De aankondiging van de geboorte des Messias klinkt door het beloofde land. Eene ster verkondigt den kinderen van sem de geboorte des Konings, op Wiens schouders de heerschappij is eeuwiglijk en altoos! Gods rijk gaat op in eenen duisteren nacht, en de Heere bezoekt zijn volk. Dus ook hier, in de volheid des tijds, is het oogenblik dat de heerschappij des Duivels op aarde haar toppunt bereikt heeft, eene schijnbaar kleine, geen gerucht makende Gods daad, waarvoor Satans magt en de wereld vervullende heerlijkheid vervliegt, als een nevel voor de zon! Gelooft zij God, die ons de zege gegeven heeft. -

IV.

HET STANDPUNT DES TIJDS BIJ DE KOMST VAN CHRISTUS.

Het was vrede in de wereld, toen jezus, de Zoon van God in het vleesch kwam. Wij hebben in de vorige afdeeling den tegenstand van Satan geschilderd. Het was hem ook met behulp der menschen, die hij trots alle vijandschap tot medearbeiders wist te dwingen, gelukt, om zich als overste dezer wereld te laten huldigen. Hoogmoed en begeerlijkheid, dit onkruid door den vijand in den tijd van onbedachtzaamheid, in het menschelijk hart geplant, groeit voort tot dat de door God bestemde dag des oogstes verschijnt. Het korenveld trekt de kinderen nooit meer aan, dan wanneet het vol onkruid is, en korenbloemen, klaprozen en distelen in vollen bloesem, het bont schilderen. De landman ziet het echter met droefheid, dat zijne knechten in het voorjaar het wieden verzuimd hebben. Zij hebben op het

Sluiten