Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook. proefhoudend is? Beproef toch gij Zoon des menschen, wien het hongert, of op Uw woord, de steenen in brood zullen veranderen? Doch zie, dit maal gelukt het hem niet. Eva luistert naar zijn woord, en ziet begeerig naar den boom; maar het woord openbaart zich als algenocgzaam voor iedere behoefte.

In grove domheid put Satan zijne kunstenarijen uit, en voert jezus op de tinne des tempels. Zijt gij meer dan Gods evenbeeld,' meer dan adam en eva waren, dan staan de Engelen aan uwe zijde en dragen u op hunne handen; werp u dan van de tinne des tempels, opdat ik zie, of gij Gods Zoon zijt. Gods Woord moet geloofd en niet beproefd worden. Wie God verzoekt, die zondigt tegen het geloof. Dus geene eergierigheid, geen verlangen naar datgene, waarnaar het gevallen schepsel zoo begeerig is. Nu waagt hij nog het laatste. Het is waarlijk duivelsch en wanhopend! Wat hij sinds vier eeuwen door hst verkregen heeft, waarvoor hij zooveel gearbeid heeft, dat schijnt hem niet te veel, als hij den Zoon slechts verleiden kan. De verzensteek is hem.toch toegezegd, al wordt hem den kop verBterwld. Hoe, wanneer om van dezen verzensteek vrij te komen, de Engel des verbonds vriendschap met hem sloot.

Hij brengt hem op een' zeer hoogen berg. Hij toont hem de koningrijken dezer wereld, die hij gesticht heeft. Het magtige rijk van augustus, de andere koningrijken en hunne heerlijkheid! Zie de tempels, waarin mijne beelden aangebeden worden; de offers, die op duizenden altaren prijken; ben ik niet God op aarde? Doch erken ik uwe magt. Al deze koningrijken, al deze altarm zal ik u geven, zoo gij nedervalt en mij aanbidt. Daar treft het woord: »Ga weg van mij, Satan! Gij zult den Heere, uwen God aanbidden, en Hem alleen dienen." — Nu vaart Satan ter helle, en de Engelen naderen hunnen Heer als gedienstige geesten, om Zijne bevelen ten uitvoer te brengen.

De verzoeking des Heeren leerde de Satan, dat er een magtiger dan hij is, om hem zijne wapenrusting'te ontnemen, en den roof uit te deelen. De Overwinnaar begint nu Zijne omwandeling op aarde.

Sluiten