Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerende, lijdende, gelukigmakende, gaat Hij in het kleed der armoede met de armen tot de armen. Het Evangelie klinkt door het Joodsche land en wortelt in de harten der uitverkorenen. De verze van den Verlosser der wereld staat reeds op den kop der slang en haar angel woed.

In de gebedsworsteling op den Olijfberg, offert de Verlosser der wereld gebeden en smeekingen met sterke roeping en tranen voor de zonden der wereld. Al de woede van Satan, de ellende der geheele menschheid in Satans magt ligt op den Zoon Gods. Daar wordt de zware.strijd der verlossing gestreden, en de zege op Golgotha behaald! Het voorhangsel in den tempel scheurt, de kop der slang is vermorzeld en de banden des doods zijn geslaakt Zegevierend voert de Heer de verlosten uit den opengebroken kerker. Daar klinkt het zegelied door hemel en aarde: *De dood is verslonden tot overwinning! Dood waar is uw prikkel? Hel waar is uwe overwinning? Maar Go de zij dank:, die ons de overwinning geeft door onzen Heer jezus

christus !"

De zegepraal des lichts over de duisternis op Golgotha is het keerpunt in de geschiedenis. Satans magt is gebroken, de eeuwige geregtigheid verzoend.

Intusschen had de Duivel alles gedaan om den Zoon Gods weerstand te bieden, en nergens heeft zich de boosheid zoo naakt en boosaardig geopenbaard, dan in den tegenstand tegen jezus Christus. Gode de eer te geven is eene zaak, waartoe de Duivel in eeuwigheid niet besluiten kan. Hij heeft eenmaal de heerschappij der aarde met medewerking der verleide menschheid zich aangematigd. Van dezen geoverweldigden aardschen troon op zonden gebouwd, terneer gestort, wil hij zich niet meer aan den Almagtige onderwerpen, maar wendt tot het uiterste alles aan, om tegen God te worstelen.

Wel erkende hij, na de mislukte verzoeking, dat de vloek van het Paradijs aan hem vervuld werd en de tijd gekomen was, die zijn hoofd buigt en vertreedt De magt van Satan en van zijne gees-

Sluiten