Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berouw en tranen, aan de voelen des Heeren. Intusschen gelukt liet Satan, het geheele volk te verdwazen. Zelfs de Winde Heiden werd ontsteld, toen het volk, dat zich beroemde Gods tolk té zijn, den moordenaar bevrijd, om den Onschuldige te kruisigen. Satan bezielde hen, toen zij het onschuldige bloed over zich eu hunne kinderen inriepen, en het »kruist Hem! kruist Hem!" schreeuwden. Het was des Duivels bespotting, die onder het kruis lasterde, en zijn juichtoon, toen hij de zucht van bet vrouwezaai vernam: Mijn God, mijn God! waarom hebt Gij Mij verlaten! Ziet! Hij, die de zondaars uit mijne hand wil redden, sterft, en wordt de spot der zondaars! Zoo maakt de Booze zijne maat vol! — Daar beeft de aarde, en de zondaar roept tot Hem, die ZijDen geest in de handen Zijns Vaders beveelt: »Heere! gedenk mijner, als Gij in Uw koningrijk zult gekomen zijn." Heden opent zich het paradijs Het opent zich voor u en alle zondaren; want de verlossing is votbragt! De dood van Gods Zoon was de verzesteek, die het teeken is, dat de kop der slang vertreden is. De vernedering des Woords is geschied, de zege behaald! Door den Zoon Gods geleid, neemt de menschheid den terugkeer naar het paradijs des Vaders aan: waar geen Cherubim meer den ingang sluit'

V.

JEZUS GRONDT HET RIJK VAN GENADE, ZIJNE HEILIGE KERK.

Geheimzinnig, zoo als de geheele geschiedenis van het rijk Gods buiten onze aarde, en boven de grenzen onzer kennis, is jezus nederdaling ter helle! De Heih'ge Schrift openbaart ze ons als den zegetogt des Heeren door het gebied van Satan en van den dood, de gevangenis der afvalligen. Wij moeten hier onze verbeelding rein

Sluiten