Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden van de zondengruwelen, waarmede de menschen de aarde bezoedelen, en welke zoowel Heidensche als Christelijke fabelschrijvers, in verschillende beelden tot voedsel voor het bijgeloof verdicht hebben. Nergens meer, dan waar er sprake is van het rijk der duisternis en des doods, moeten wij streng bij het woord blijven, en ons voor alle gevolgtrekkingen en verdere omschrijvingen hoeden. Satan, dood, hel, zijn . zaken, waarvan de Schrift ons zooveel zegt, als noodig is, om te weten dat zij bestaan. De Schrift is daarom ook zoo kort en bondig in. de aanduiding van deze treurige voorwerpen; daarentegen zoo uitvoerig en omstandig in het onderwijs van datgene, wat God, leven, en zaligheid betreft, dewijl het Gods wil is, dat wij in het rijk des lichts, zoo veel het mogelijk is en wij vatbaar zijn, zullen blikken.

Satans werk was het, den mensch van Gods beeld te berooven', en hem in zijne magt te krijgen. Door de banden des doods hield hij hem vast. De Zoon Gods kwam, om de werken des Duivels te verbreken (I Joh. III: 8). Dit heeft Hij ook werkelijk volbragt (Joh. XIX .30; Col. H : 15). Dat de Heere dezen gevangenen van Satan in de banden des doods, verlossing en Evangelie bragt, kondigen de Apostelen aan (I Petri UI i 19, 20; Efeze IV : 9). Om te weten hoe dit alles geschiedde, moesten wij een inzigt in den zamenhang der dingen hebben, die ons als aardsche gevangenen onmogelijk is. Zoo veel is zeker, en de Evangelisten zoowel als gelijktijdige Heidenen, spreken van geweldige bewegingen der duistere magteu bij den dood van jezus op Golgotha. De Evangelisten spreken van het beven der aarde, van het scheuren der steenrotsen, van het openen der graven, van het opwekken der ligchamen van ontslapen heiligen, en van eene duisternis over de geheele aarde, die door geene gewone zonsverduistering kan veroorzaakt zijn (Matth. XXVII: 50—55; Luc. XXHI: 15—48).

De hoofdzaak is, en dit moet men vast in het oog houden: De zege des Heeren jezus door Zijnen dood over den dood! Satans magt is voor altijd verbroken en zijne zege onmogelijk geworden! De poorten des doods zijn opengebroken en de opstanding der dooden naar Gods raad volbragt! Daarom spreekt het Evan-

Sluiten