Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrift vatbaar worden. Dezen zin der Schrift' legde Hij hun nader aan het hart in de zamenkomsten, die Hij met hen had. Hij opende hun de oogen voor de Profeten en verkondigde hun de vergeving der zonden.

Met het Evangelie van Zijnèn dood en Zijne overwinning op dood en Satan, zendt Hij hen uit door de geheele wereld, om het aften kreaturen te prediken. Alle volken moesten vernemen, dat Góds toorn en geregtigheid over Satan en de zonde, de ongeregtigheid en de leugen in zijn oordeel wel onveranderd was; maar om des doods wille, van het onschuldige Lam Gods, dat de zonde der wereld gedragen heeft, moet allen die in het geloof aan Christus gevonden worden, genade wedervaren. Bekeert u en gelooft in het Evangelie! Zoo luidt de last, met welken de Apostelen in de wereld gezonden werden.

Deze zending der Apostelen is wederom eene zoo geringe, weinig geruchtmakende daad Gods, zoo als zij in den loop der wereldregering altijd voorkomen, en zich van de daden der menschen en van Satan onderscheiden. De Duivel gaat door de wereld, als een brullende leeuw, valt van den hemel als een bliksem, slaat de kinderen Gods met vuisten. De Heere spreekt: »Er zij!" en de wereld staat daar Deze wereld is echter vol gruwelen, afgodendienst en Satans werk. De geweldige magt der hel beheerscht de menschen en deze offeren in de tempelen hunner goden en zielenmoorders, den tiran. Satan zegepraalt in de hel, en zijne kreaturen heerschen op aarde. Daar sterft de zoon des timmermans op Golgotha! Welk eene schijnbaar geringe zaak, dat een arme zoon eens armen mans gekruisigd wordt? Maar de hel beeft en Satans troon stort in! De dood geeft zijnen roof weder, en die slapen, ontwaken om God te aanschouwen. De aarde is vol gruwelen; want Satan heeft er'zijne heerlijkheid ontvouwd. ■ Hoogten en bosschen prijken met zijne tempels, en scharen van Baaipriesters, toovenaars, guichelaais, waarzeggers dienen hem. De volken knielen voor zijne altaren, en luisteren ge'oovig naar de wonderen en orakels in zijne leugenwinkels. Deze- Satansdienst wordt

Sluiten