Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als godsdienst der staten, door de magtigen der aarde, welke Gods majesteit zich aangematigd hebben, beschermd. De keizer tiberias, onder wien Christus gekruisigd werd, regeert over het rijk van augustus. In het Oosten de banier van den draak, en in het Zuiden wordt de slang en de afschuwelijke Behcmoth en leviathan, aangebeden. Om deze Satansdienst te beschermen, staan de legioenen zijner zonen gereed. Zullen nu de volken, over de zege van jezus Christus verblijd, onder het kruis der genade verzameld worden, dan moet Satans rijk ondergaan. De afgodstempels moeten vallen, de Baaipriesters en leugenpredikers verstommen; de volken het Lam, dat geslagt is, prijs; heerlijkheid en dank toebrengen. »In den naam van jezus zullen zich buigen alle knie diergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn; en alle tongen zullen belijden, dat jezus Christus de Heer zij, tot heerlijkheid Gods, des Vaders," (Phil. II: 10 en 11).

Dit zware werk moesten nu die geringe boden, die zich de Heer uit bet arme volk, waaruit Hij naar het vleesch zelf was, verkoren had, volbrengen: «Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve doopende in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes; leerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wjereld (Matth. XXVffl:19, 20). Men overwege toch eens deze zaak naauwkeurig! Onwaarschijnlijker dan de vervulling van dezen last, is nog nooit iets geweest! Deze arme, verachte Galileërs Deze timmermanszoon op Golgotha den smadelijken kruisdood gestorven. Deze zouden Satans heerlijkheid op aarde, trots alle magtige legioenen priesterscharen en krachten, niet slechts verstoren; maar voor de knielende en aanbiddende menschheid, het kruis oprigten?

Welke middelen geeft hun nu jezus van Nazareth, en waarmede rust Hij hun uit? Arm, zonder alle middelen, krachten, bescherming of bijstand van de wereld zouden zij tot alle volken gaan. Alleen het woord! Het eeuwige woord! Het heilige openbaringswoord! zouden zij verkondigen; verhalen den volken,

Sluiten