Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat God van het begin der wereld tot op Golgotha voor hen gedaan heeft; de lankmoedigheid prediken, waarmede Hij den tijd hunner onwetendheid overzien heeft; maar dan moesten zij hun zeggen, dat het rijk van Satan overwonnen, het geweld des doods gebroken en de deur der genade voor alle menschen geopend was. Kom tot jezus!

Dit woord der genade voor alle menschen, moest in degenen, die het gelooven, verzegeld worden; door twee genade-teekenen, welke de kerk des Heeren sacramenten noemt. Zij waren, zoo als de geheele heilsorde in het Oude Testament voorgebeeld: door besnijdenis en het Paaschlam. Maar thans moesten de sacramenten des Nieuwen Testaments werkelijk geven wat in het Oude Testament beloofd was. In den doop moest de-vergeving der zonde voltrokken en de Heilige Geest in Zijne kracht en volheid met het door het Woord geheiligde Uitgegoten worden, in het Heilige Nachtmaal, de pelgrim naar den Hemel, uit de opene wonden des Heeren getroost, teregtgebragt, gesterkt, en in zijn door voortdurende verzoekingen.los gemaakt doopverbond altijd op nieuw bevestigd worden. Met deze genademiddelen, het Woord en de sacramenten toegerust, zegt Hij hun: Gaat dan heen, onderwijst al de volken!

Zelfs de schepping der wereld door het Woord is niet onbegrijpelijker dan deze daad Gods! En de Apostelen zegevierden, en de tempefen, wier bouwvallen wij in alle landen bewonderen, stortten in en het kruis is verhoogd. Drie eeuwen, gedurende welke het Woord gepredikt werd, waren voldoende om de nakomelingen van augustus , benevens al zijne volken de knie te doen buigen onder het kruis. Zij hebben het volbragt, die eenvoudige mannen uit Galilea; want zij ontvingen de gaven des Heiligen Geestes! Die heeft hun klaarheid gegeven. Met zijne kracht^volbragten zij de wonderen Gods, bouwden op den hoeksteen jezus Christus Zijn rijk, en onthulden voor het geloof den raad Gods. Zoo werden zij de uitverkoren medehelpers des Heeren, Zijne getuigen en werktuigen en zullen het blijven en voortwerken, tot op den dag, dat het gebouw voltooid is: een bedehuis voor alle volken, eene stad Gods voor al'e begenadigden!

Sluiten