Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rijk Gods, /ion, liet nieuwe Jeruzalem wordt het genaderijk van jezus christUs genoemd, hetwelk voltooid, eene eeuwige woonstede der begenadigde zondaars zal zijn. Daar verbeidt ons de zaligheid, waarvan wij hier den voorsmaak hebben, en vindt het verlangen bevrediging, dat ons hart beweegt Daar worden ons de verborgenheden Gods onthuld, en is ons na verdelging des Satans en der zonde, de vrede bereid, waarvan het gemis ons aardsche leven bewolkt!

Sedert de zege van jezus op Golgotha, wordt het rijk van jezus christus bevolkt. Groote scharen, die niemand tellen kan, verzamelen zich uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen. Dagelijks groeit hun aantal aan voor den troon Gods. Zij kennen allen en loven God en zeggen: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. Dezen zijn het, die uit de groote verdrukking komen en zij hebben hunue lange kleederen gewasschen, en hebben hunne lange kleederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

Zij vieren in den hemel reeds de overwinning, om welke zij hier op aarde gearbeid, gestreden, geleden en hun leven niet hebben liel gehad tot in den dood.

Tot dat echter het getal der uitverkorenen vol is, regeert dé Heer Zijne kerk op aarde, door Zijnen Heiligen Geest. Bij den afloop der eeuwen zal echter eerst de geheele heerlijkheid van het groote ver lossingswerk zich openbaren en voleindigen. Het komt ons niet toe te weten de tijden of gelegenheden, welke de Heere zich voor Zijne wederkomst voorbehouden heeft. Maar de Christen moet er op voorbereid zijn, en haar steeds in. het geloof verbeiden. De tijd,' die tusschen de zege op Golgotha de eindelijke voleinding en wederoprigting van den door Satan verstoorden vrede der wereld verloopt, heet de tijd van genade. Hij is de aarde om dergenen wil toegestaan, die van . eeuwigheid verkoren zijn, om erfgenamen van bet rijk Gods

Sluiten