Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder welken geen mensch God getrouw gebleven ware, zoo hield ook de magt van' Satan op, die de menschen als zijne knechten durfde mishandelen. Maar zoo als het Evangelie als de blijde boodschap van de bevrijding van dood, Duivel, en hel door de wereld gaat; zoo moet ook de aanneming vrijwillig en de vrucht der trouw eu bekeering zijn. Het is alzoo Satan toegestaan tot op de wederkomst van Christus en het eindoordeel over hem , te verzoeken. Christus en Zijn Evangelie, de wereld en hare begeerlijkheid staan tegenover elkander.

Jezus Christus heeft ons ook, niet alleen geene verborgenheid van deze omstandigheid gemaakt, maar ons allernadrukkelijkst en met de grootste ondubbelzinnigheid gewaarschuwd en laten waarschuwen. Slechts korten tijd wilde Hij op aarde in zigtbare gestalte vertoevpn, dan naar den Vader heengaan, den Heiligen Geest zenden en ons plaatsen bereiden voor de eeuwigheid. De Heilige Geest zou ons met Zijne gaven in al de waarheid leiden, het toekomstige openbaren en ons op den weg naar de eeuwigheid troosten, versterken, bewaren!

'Maar dezen bijstand des Heiligen Geestes zal de menschheid in dezen laatsten tijd des te meer behoeven, als de Overste dezer wereld, die geen deel aan Christus heeft (Joh. XIV : 30) komen zal. Hij zal ook in de Christenheid zijne listen uitoefenen, en zelfs de uitverkorenen zoeken te verleiden (Matth. XXIV : 24). Ja, bij zal nog meer doen, om jezus. Christus uit de harten der geloovigen te bannen. Hij zal het geloof in Christus door valsche Christussen en valsche Profeten, die groote teek enen en wonderheden doen, trachten te verleiden eu in bijgeloof te veranderen. In weerwil van alle overwinningen van Christus, in weerwil van den vermorselden kop, zal hij zich niet bekeeren, niet buigen voor zijnen Heer en Schepper; maar sidderend (Jac. II: 19), doch met verdubbelde woede en list zich tegen het rijk Gods verzetten en het tegenwerken. Hierin zal zijne vermetelheid zoo ver gaan, dat hij het wagen zal, bedrieger en verleider, met alle magt van Satan en der

Sluiten