Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bel uitgerust, zich tegen den Heer te stellen. Daar liet hem onmogelijk was, om den Heer der heerlijkheid, trots kruisiging en dood, te doodcn, zal hij Hem stoutmoedig menschen der zonde in en buiten de kerk tegenstellen.

Tegen Christus moesten deze werktuigen van Satan staan en streven. Eindelijk moest zich alle woede en magt des Boezen in een vereenigen, die werkelijk als de hoogste in het verbond der geweldige vijanden van Christus , in den tempel Gods zich zet als een God, en voorgeeft dat hij God is. Deze magt, waarin Satan zijne laatste, gevaarlijke boosheid ter verleiding en krenking der kerk van Christus openbaart, heet: de antichrist.

Voor den Christen, die voor zijne eenwige zaligheid bezorgd is, kan er niets gewigtigcrs zijn, dan de twee zaken, waarop de Heer ons beveelt acht te geven: de Antichrist, van wien ons gevaar en wel het grootste gevaar voor onze zaligheid dreigt, en de wederkomst van jezus Christus , welke aan den Antichrist en met hem aan alle daden en alle gevaar voor onze zaligheid een einde zal maken (Matth. XXHI: 39; Joh XVI: 22; Openb XXn : 20).

Wij hebben boven reeds doen uitkomen, hoe het tot de genadige openbaringen Gods behoort, dat Hij zich tot Zijne verdwaalde kinderen nederboog, om hun Zijnen heiligen raad voor te leggen en om tot hunne leiding en waarschuwing, den gang van Zijn rijk en deszeus einde kenbaar te maken. Van de hemelvaart van Christus en de vestiging Zijner kerk door den Heiligen Geest, heeft ons daarom het profetische woord, de geheele geschiedenis van hetzelve tot op de wederkomst van Christus voor oogen gesteld. Reeds het Oude Testament bevat vooral in deu Profeet daniël eene schets van datgene, wat de Christenheid ervaren zal tot de eindelijke zege. In het negende hoofdstuk wordt, nadat de tijd van de komst des Heeren in het vleesch, naauwkeurig bepaald is, het volgende geopenbaard (Dan. IX : 25—27 ; XI en XII):

«Weet dan en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias den

Sluiten