Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook wtj ondernemen niet te berekenen en uit te leggen, wat de Messias zelf verzegeld en verborgen heeft. Maar wij willen ons ook niet schuldig maken om er geen acht op te slaan. Wij maken hier slechts opmerkzaam op de gelijkluidende taal en overeenstemming, alsmede óp den vorm der voorzegging. Eene gebeurtenis, die korten tijd daarna zal geschieden, wordt met levendige, onmiskenbare omstandigheden beschreven. Dit wordt als voorbeeld (type) van den tateren Chrïstclijken tijd aangeduid. De geest des tijds wordt antichristelijk, en hij die op dezen tijd zijn zegel tracht te drukken, zal de Antichrist zijn. Hij zal in het verbond met de goddeloozen en met hunne hulp, een' tijd van grenzelooze verdrukking, dat zelfs de nitverkorenen moedeloos worden, daardoor aanbrengen» dat hij de tenten van zijn paleis tusschen de zeeën plant: zich boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, tegenkant en verheft, op de begeerte der vrouwen geen acht geeft, en elke ordening Gods verandert! In dezen tijd worden de godvruchtigen bewaard door het geloof aan de beloften Gods; maar de goddeloozen zullen zich goddelooslijk verharden. Het beste zijn zij er aan, die met DANiëL rusten tot het einde komt, om in zijn lot op te staan, in het einde der dagen!

Wie Hij is, die boven op het water der rivier was, en den strijd van den Booze, den Antichrist, benevens de zware verdrukking voor diegenen, welke in het boek geschreven staan, verkondigt, kan niemand twijfelachtig zijn.

Zoo openbaart zich God. Zoo wordt de komst des Messias aangekondigd, in den beginne in een zeer verwijderd verschiet, als een uchtendrood ter middernacht. Later klaarder en duidelijker, tot op de duidelijkste en onmiskenbaars te daadzaken, waardoor de geheele keten der voorzeggingen door de eeuwen heenloopt, en in het Paradijs zich aanknoopt; het getuigenis van joiiannes aan de Jordaan en de stem des Vaders vali boven, tot op do gevestigde vijandschap tusschen den mensch en zijnen verleider, bij het gerigt over den eersten val. Even zoo zien wij in de heerlijke gezigten van DANiëL,

Sluiten