Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ' eerste aankondiging van don Antichrist en het wereldgcrigt, tot Openbaringen XXI.

Genoeg! Een boos, met hooger dan menschelijke magt toegerust schepsel zet zijnen strijd tegen Christus en Zijn volk in den genadetijd voort Dit schepsel vindt op den middag, ter middernacht en tusschen de zeeën werktuigen onder de menschen, die het met zijne magt toerust Het magtigste is dat werktuig, hetwelk zich tegen God, alles wat God genaamd wordt tegenstelt en verheft, en eene geestelijke magt ontwikkelt, en aan den berg des heiligen sieraads, dat is, in de Christenheid zelve, zijnen zetel en zijne heerschappij vestigt.

DANiëL zelf wenscht nadere openbaringen, maar het zal verzegeld blijven tot den tijd van het einde. De heiligen Gods ontslapen en sluimeren eenen kleineu tijd, maar werden voor het gerigt Gods opgewekt, opdat zij de heerlijkheid in de ontwikkeling en voleinding van het rijk Gods aanschouwen en getroost worden over de verdrukkingen van Satan en zijnen Antichrist.

Overigens wordt het rijk van den Antichrist niet als eene voorbijgaande , kortstondige verschijning aangekondigd; maar als een rijk van Satan, dat hij tegen het rijk van Christus op aarde stelt. Het doel is even zoo gelijkluidend. Even als jezus Christus de Heer door Zijnen Heiligen Geest het Evangelie van het rijk der genade door de gansche wereld laat verkondigen; zoo Satan door den Antichrist, de afgodendienst, de dwaling en afgoderij. Het Evangelie moet de wereld van Satan en de zonde tot God in Christus leiden. De afgodendienst en de leugen willen door eenen zigtbaren Antichrist, de menschen van de waarheid des Evangelies tot Satan brengen.

Hier stelt zich Satan in zijne aanmatiging nogmaals als vijand tegen God. Hij stelt tegenover Christus, den Antichrist; tegenover de aanbidding van God in geest en in waarheid, de afgodendienst in Vleesch en leugen, tegenover het Evangelie, de fabelen en overleveringen, tegenover de aanbidding, de godslastering.

Bij DANiëL wordt dit alles, als gruwel der verwoesting aangekondigd, die tot aan het einde, tot aan de opstanding zal voortduren.

Sluiten