Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opdat men echter niet dwale, zoo wordt nog gezegd: »Deze gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats." Hij'moet dus niet buiten, maar moet binnen de Christelijke kerk gezocht worden. Op het rijk van den Antichrist is in het rijksplan Gods acht gegeven, hetgeen ons tot groote vertroosting kan strekken. Alles wat geschiedt, wat ons en alle heiligen zoo bedroeft, zoo als het DANiëL bedroefd heeft, is door God voorzien en in Zijn gerigt ingesloten!

VU.

VOORZEGGINGEN VAN JEZUS CHRISTUS VAN DEN ANTICHRIST.

Van niets sprak de Heer jezus met Zijne jongeren zoo veel, dan van het rijk, dat Hij stichten zou. Verblind door vleeschelijken zin en wereldliefde, hadden zelfs in het volk Israël slechts weinigen eene rigtige beschouwing van den Messias en Zijn rijk. Omdat de Messias altijd Zoon davids genoemd wordt, zoo konden zij zich des te minder van de gedachten van een wereldrijk scheiden, als zij ook in dayid slechts den wereldlijken koning eerden, onder wien Israël zegerijk was, tegen al zijne vijanden. David, den boetvaardigen geloofsheld, den Profeet Gods, verloren zij geheel uit het oog. Het Joodsche rijk, zoo magtig als onder david, zoo schitterend als onder salomo, over alle heidenlanden verbreid, en alle volken hunne knechten; dit was hunne voorstelling van het Mcssiasrijk. Slechts zou het niet zoo kort duren als davids heerschappij; maar de Priester-Koning Messias zou eeuwig, ten minste duizend jaar lang, heerschen. Dit was niet de beschouwing van het volk alleen, maar ook van de priesters en voornamen. Het streelde ook den geestelijken hoogmoed al te zeer.

Sluiten