Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel is waar, de Profeten van het Mcssiasrijk hadden heerlijke dingen beloofd, waardoor hunne voorzeggingen van het lijden en sterven , als ook van de geheele vernedering des Menschenzoons overzien werden. Slechts weinigen, die inniger het woord in hun harte bewaarden en met God wandelden, vermoedden met simeon het zwaard, dat onder het kruis maria. door de ziel dringen, en den tegenstand van Satan en de wereld, die zich tegen het teeken van deu Messias verheffen zou.

Het driejarig onderwijs van den Heere jezds, Zijn wandel en werken, konden deze ingewortelde dwalingen, waarin Gods waarheid veranderd was, niet overwinnen. Alleen de oneindige liefde van Christus en de krachtige genadegaven des Heiligen Geestes, bewerken eindelijk eene zoodanige verandering des harten, dat zij de verborgenheid der verlossing konden vatten. Zoowel de Evangeliën als de Handelingen der Apostelen bevatten de geschiedenis der leer en bekeering der Apostelen, die inderdaad niet tot de kleinste wonderen des Heeren behooren. Wij willen hier slechts de bekeering van den Apostel petrus inlasschen.

Petrus de Apostel was een broeder van "andreas, die oorspronkelijk een discipel van johannes den Dooper was. Door dezen werd hij tot den Heere gebragt. Hij behoorde tot een vroom visschershuisgezin aan het meer Tiberias of Genezaret, en was gehuwd. Hij was ook visscher, en schijnt burgerlijk bemiddeld geweest te zijn; want hij had een eigen vaartuig en gezellen op hetzelve. Van het eerste oogenblik aan, dat zijn broeder andreas, die met johannes den Evangelist, zich op het getuigenis des Doopers tot jezus had gewend, hem den Heere verkondigde, was simon, een trouw en innig jonger des Heeren. Hij en zijn huis behoorden onder degenen, die het heil van Israël van den Messias verwachtten. De wonderbare herstelling zijner schoonmoeder van eene koorts door den Heere, overtuigde hem van Diens heerlijkheid, en de opvolgende wonderen bevestigden hem.

De wonderbare vischvangst vervulde hem met schrik en verbazing,

Sluiten