Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenwel boeren wij denzelfden petros weldra weêr vragen: Heere wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd: wat zal ons dan geworden? De Heere echter, die dieper in zijn hart blikte, het geloof zag, cn zijne liefde, bewaarde hem voor de schipbreuk, hoewel hij ook slechts door een zwaren val te redden was. Geen der Apostelen ontving zoo vele bestraffingen, geene bekeering cischte zoo veel geduld en genade, geen was moeijolijker van hoogvliegende Messiasdroomen te genezen. Een mensch van oogenblikkelijke indrukken, dat was petrus. De Heere waarschuwt, bestraft hem en verkondigt hem in Zijnen lijdensnacht den naderenden val: alles is te vergeefs. Ik ben beter, getrouwer, gelooviger dan alle andere; al verloochenen zij u alles, ik blijf getrouw tot in den dood! Bij de gevangenneming heft hij het zwaard en houwt er op in!

Wat zou er van hem geworden zijn, zoo niet het zuchten dés Heiligen Geestes met de voorbede des Heeren hem gered had ? Hij verloochende niet alleen Christus, neen, hij verloochende Hem met eenen eed, hij vervloekt zich en zweert, dat hij dezen mensch niet kent.!— Daar grijpt Satan naar hem, maar de genadeblik des Heeren redt hem. Satan wijkt voor dezen blik, en petrus weent bitterlijk! De rots is gebarsten, en de bron des berouws en der trouw heeft zich geopend!

Petrus is door den genadeblik des Heeren jezus gered. Hij is in johannes hoofdst. XXI niet voortreffelijker dan de andere Apostelen, maar heeft, slechts liefde voor den Heer, en ontvangt om deze liefde het verlo ren Apostelschap terug. Van nu aan is hij niet meer rots, maar predikt den Rots. Nu waarschuwt hij in zijne prediking en brieven, voor alles wat niet Christus is. Er is in geen ander heil, en geen andere naam in welken wij zalig kunnen worden, dan jezus Christus. Dit is zijne belijdenis. Hij heeft in eigene zonde, het lijden en sterven van jezus begrepen. Hij heeft in zijn eigen val, Satans boosheid en magt ervaren. Ais een ootmoedige medeouderling (I Pet. V .- 10) smeekt hij zijne medearbeiders, om ten einde toe getrouw te blijven, zich

Sluiten