Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijne eigene magt gesteld heeft. Dit behoort niet eens tot Mijn Messiasambt, maar is een raad der Vaderlijke voorzienigheid, Ten opzigtc van de verwoesting van Jeruzalem, die Hij vijfmaal voorzegd heeft, geeft Hij hun eenige regelen hoe zich te gedragen. Hij zegt dan, dat de ellende, die deze in het klein vergezellen zal, een voorbeeld is van den laatsten tijd en van het einde der wereld. In het bijzonder vermaant Hij daarop te letten, dat zoo als te Jeruzalem in dien tijd valsche profeten en verleiders zouden opstaan, zoo zouden ook in de kerk scheuringen ontstaan. Vooral zullen er valsche Christussen en profetpn opstaan (Matth. XXIV : 24). Zij zouden groote teekenen en wonderheden doen, en met zulke verleidelijke dwalingen komen, dat eindelijk zonder de tusschenkomst des Heeren, ook de uitverkorenen zouden verleid worden. De valsche Christus of Antichrist zal een kwade dienstknecht zijn (vs. 48), die zijne mededienstknechten zal beginnen te slaan, te eten en te drinken met de dronkaards.

Dat deze valsche Christus en de Booze, niemand anders is dan de Antichrist, toont Hij ook aan met de woorden: »Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt en heeft aan Mij niets" (Joh. XIV : 30). Even zoo waarschuwt Hij Zijne jongeren voor den verleider, als Hij hun zegt: »Er zullen dagen komen, wanneer gij zult bcgeeren eenen der dagen van den Zoon des menschen te zien, en gij zult dien niet zien. En zij zullen tot u zeggen: Ziet hier, of ziet daar is Hij; gaat niet heen en volgt niet. Maar eerst moet Hij (christus) veel lijden en verworpen worden van dit geslacht" (Luc. XVH: 22, 23 en 25). «Gedenkt des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer: Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen" (Joh. XV: 20). Dit zal zoo ver gaan, dat, wanneer de Heere wederkomen zal, Hij geen geloof op aarde vindt, zoo ars in de dagen van NOACH^en augustus.

Daarna zal alzoo de afval van christus veroorzaakt worden door de kracht van den vijand Gods en der mensehen. Gelijk keizer

Sluiten