Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

augustus zich als een God gedroeg en zijne opvolgers tot julianus tegen christus woedden, zoo zal weder eene opvolging van Satanisch gezinde geweldhebbers zich in den tempel Gods als een God nederzetten en zich verheffen. Deze gruwel der verwoesting in de heilige plaats, zal benevens de prediking van het Evangelie op de gansche aarde, het teeken zijn van Zijne toekomst en het einde der wereld (Matth XXIV; Luc. XXI).

Een straal van genade valt hier in de duisternis der verborgenheid. Het getal der uitverkorenen moet vol, allen die door het geloof tot God komen, moeten geboren worden. Daarom verdraagt God met lijdzaamheid den afval. Hij vermaant echter bij het woelen van "den Antichrist, om onze zielen in lijdzaamheid te bezitten; want niet een haar Zijner uitverkorenen zal verloren gaan (Luc. XXI: 18, 19). Dit sterke ons geloof; maar leere ons ook waken en bidden.

VIII.

DE LEER VAN DEN ANTICHRIST IN DE SCHRIFTEN DER j APOSTELEN.

De laatste reden van den Heere, die johannes van het 13e tot het 17° hoofdstuk van zijn Evangelie voor ons zoo getrouw bewaard heeft, onderscheiden zich vooral daardoor, dat zij aan de Apostelen nog groote openbaringen beloven. Om deze te ontvangen, daartoe waren zij nog niet bekwaam. Met het verlies van het beeld Gods, heeft de mensch ook de vatbaarheid verloren, om in de diepte der Godheid in te zien. De natuurlijke mensch, zoo als hij na den val geboren wordt, verneemt niets van den Geest Gods; ja, voor zijn verstand> dat door dc giftsappen van den boom der kennis beneveld is, zijn de daden cn woorden des Heiligen Geestes, dwaasheid. In dezen

Sluiten