Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Apostelen in het 15e hoofdstuk. Hier werd de vraag behandeld: of de uit het Heidendom bekeerden volgens de Mozaïsche wet eerst besneden en dan gedoopt moesten worden; dan of men hen zonder besnijdenis alleen door den doop in de gemeente kon opnemen ? Vooral waren het de Joden van de secte der Farizecn, die geloovigen waren geworden, welke daarover zeer twistten. Toen stond petrus tegen den geest der onverdraagzaamheid op. «Mannen broeders! gij weet, dat God van over langen tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de Heidenen door mijnen mond het woord des Evangelies zouden hooren en gelooven. En God, de kenner der harten, heelt hun getuigenis gegeven, hun gevende den Heiligen Geest, gelijk als ook ons. En heeft geen onderscheid gemaakt tusschen ons en hen, gereinigd hebbende hunne harten door het geloof. Nu dus, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? Maar wij gelooven door de genade van den Heere jezus christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij."

Hoe moedig wederstaat hier petrus de menschelijke inzettingen; en hoe waakzaam houdt hij den Antichrist tegen, die reeds in het eerste Concilium, de zaden der hel, de schoonschijnende werkheiligheid en onverdraagzaamheid zaaijen wilde?!

Maar de tweede brief des Apostels verdient bijzondere aandacht. Hij schreef hem kort voor zijnen dood. Wij bevelen hem aan onze lezers tot opmerkzame overweging bijzonder in onze dagen aan, en halen hier slechts de woorden aan, waarin hij de Christenheid met nadruk op den Antichrist opmerkzaam maakt en vermaant: zich door het woord Gods tegen hem te wapenen (2 Petri. 1: 12; 2 Thess. II: 7)

Alzoo ik weet, dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, gclijkerwijs ook onze Heer jezus christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijnen uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn gecne kunstclijk-verdichte fabelen

Sluiten